MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

PŘEDNÁŠKOVÉ OKRUHY pro školy

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
PROGRAMY PRO ŠKOLY
stálá nabídka
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, zámek pánů z Říčan, Masarykovo nám. 12, www.muzeumpe.cz, facebook: Muzeum Vysočiny Pelhřimov

Leták PDF

Muzeum Vysočiny Pelhřimov (programy v expozici Muzea)
• Co je muzeum? Co je úkolem muzea, jaké věci tu najdeme a kdo tu pracuje - pro ZŠ a SŠ • S Fabiánem do Muzea - animovaná prohlídka stálé expozice pro MŠ a ZŠ
• Za Múzami do muzea - zábavná vzdělávací hra s hádankami a pátráním podle mapy pro 3.- 5. třídy ZŠ
• Zločin a trest v českých dějinách - názorná prohlídka městské šatlavy

Město Pelhřimov (procházky)
• Stavební slohy v městské památkové rezervaci Pelhřimov
• Procházka barokním městem
• Secese, kubismus, funkcionalismus v pelhřimovské architektuře
• Cesta z barokního města - drobné sakrální památky v Pelhřimově
• Pomníky a pamětní desky v Pelhřimově - koho nám připomínají?
• Poklady Děkanské zahrady. Přírodní i historické zajímavosti

Dějiny Pelhřimova
• Historie města Pelhřimova a okolí
• Od pečeti k fotografii - nejstarší vyobrazení města na pečetích a plánech, proměny jeho podoby v obrazových pramenech, přes kresby a grafiky až k fotografiím
• Osobnosti Pelhřimovska - souhrnně nebo ve výběru
- Náboženský myslitel Mikuláš Biskupec
- Legionář plukovník Josef Švec
- Děkan F. B. Vaněk
- Historik a orientalista Josef Dobiáš
- Životní sny Josefa Šejnosta
- Chrámové družstvo Pelhřimov
- Pelhřimovské stopy Pavla Janáka
- Pelhřimovští literáti
• Měšťané, podnikatelé a dělníci: industrializace v Pelhřimově
• Pelhřimovské drby a pověsti – vážné i nevážné historky a pověsti z dějin Pelhřimova

Dějiny každodennosti
• Každodenní život ve středověku
• Od polozemnice k paneláku, aneb měšťanský dům v minulých staletích
• Od pazourku ke stroji – přehled vývoje řemesel a výroby od užívání jednoduchých přírodních nástrojů až po průmyslovou strojní velkovýrobu na Pelhřimovsku
• Od učedníka k cechmistrovi (středověká řemesla)
• Rodina a dětství v 19. století
• Volný čas před sto lety
• Jak se dříve učilo
• Jak se dříve léčilo
• Móda a odívání napříč staletími
• O botách
• Staročeské umění kuchařské

Rok na vsi
• Rodina a domácnost, venkovské hospodářství, lidový dům, oděv, strava
• Pověry, pohádky, pověsti
• Zvyky a obyčeje
- Vánoce, Velikonoce, každoroční svátky, oslavy a zábavy
- Slavnostní okamžiky rodinného života, rodinné slavnosti (křtiny, svatby, pohřby)

Pravěk a starověk
• Vznik, vývoj a dějiny Země – od velkého třesku k prvním písemným pramenům
• Sáhněte si na pravěk a zkuste si práci archeologa
• Antika, antičtí bohové, nejznámější mýty

Středověk a novověk
• Karel IV. – Otec vlasti, vzdělanec a dobrodruh
• Karel IV. – fundátor, iniciátor, mecenáš - umění doby Karla IV.
• Náboženská reformace, tolerance a cesta k ateismu
• Husité na Pelhřimovsku
• Třicetiletá válka
• Baroko a doba „temna“
• Napoleon a Evropa
• Osud trůnu Habsburského (osobnosti panovnické rodiny od Josefa II. do Karla I.)
• Vlastenci a obrozenci

Moderní dějiny
• Velká válka
• Legie a legionáři
• Srovnání 1. a 2. světové války – v čem se podobaly, v čem se lišily, kdo s kým, jak, proč a kde bojoval a co z toho vyplynulo
• Osudové osmičky – roky 1938 – 1948 – 1968 v historických souvislostech
• Poválečný vývoj v ČSR 1945 – 1956
• Pelhřimovsko za protektorátu
• Velký smog londýnský – historie znečišťování ovzduší průmyslovou výrobou

Umění a múzy
• Dějiny umění po jednotlivých slozích - románské umění, gotika, renesance, baroko, umění 19. století, moderní a současné umění - pro ZŠ a SŠ, lze využít jako cyklus
• Cizí slovo ornament - dějiny a smysl dekorativního umění
• Divadlo
- Dějiny divadla od antiky po současnost
- Dějiny českého divadla a slavné divadelní budovy
• O tanci slovem, obrazem i tanečním krokem
• Jak se vaří kniha - ve spolupráci s Městskou knihovnou Pelhřimov
• Krvavý román (písmáci, knížky lidového čtení, kramářské písně…)
• Co je to kýč a jak ho poznáme aneb pokroucenost vizuální kultury
• Podstata grotesky a její pozice v umělecké tvorbě
• Etiketa

Programy jsou doplněny powerpointovými prezentacemi, případně ukázkami originálních muzejních předmětů. Většinu z nich je možné přednést buď v prostorách muzea, nebo přímo ve Vaší škole. Programy lze upravit podle Vašich požadavků a přizpůsobit věku žáků i obsahu dosud probraného učiva. Programy lze hradit formou společné vstupenky. Kontakt pro objednávání programů:
Mgr. Zuzana Trnková, tel. 565 323 184, e-mail: z.trnkova@muzeumpe.cz